ŽÊ^’ñ‹ŸF n035(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒAƒNƒ`ƒyƒ^ƒŒ ‰È–¼ ƒƒZƒ“‰È Aizoaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n035(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒAƒNƒ`ƒyƒ^ƒŒ ‰È–¼ ƒƒZƒ“‰È Aizoaceae... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Schwantesia borchersii Na závěr trochu „zeleniny” na důkaz že na jaře nekvetou jen kaktusy. Takhle... Schwantesia borchersii Na závěr trochu „zeleniny” na důkaz, že na jaře nekvetou jen kaktusy. Takhle... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Advertising Cactuspedia home E-mail Photo gallery Dictionary Search This old page has been... Advertising Cactuspedia home | E-mail | Photo gallery | Dictionary | Search This old page has been... Blooms in January winter zone 9a. Blooms in January, winter, zone 9a. Growth Habits: Small cushion forming and low growing leaf succulent. Stem: Very short with only... Growth Habits: Small cushion forming and low growing leaf succulent. Stem: Very short with only... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Foto č. 5: Schwantesia ruedebuschii Podzim je období květu konofyt takže si zase nějaké předvedeme. Foto č. 5: Schwantesia ruedebuschii Podzim je období květu konofyt, takže si zase nějaké předvedeme. Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... Species Synonyms acutipetala L. Bolus borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus... cheiridopsis denticulata cheiridopsis denticulata borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus loeschiana Tischer marlothii L. Bolus... borcherdsii L. Bolus constanceae Zimmermann herrei L. Bolus loeschiana Tischer marlothii L. Bolus... Closeup of the flower. Closeup of the flower. Foto 4: Schwantesia loeschiana PV 454 Na přelomu října a listopadu vykvetla také Schwantesia... Foto 4: Schwantesia loeschiana PV 454 Na přelomu října a listopadu vykvetla také Schwantesia... loeschiana Tischer marlothii L. Bolus pillansii L. Bolus ruedebuschii Dinter speciosa L. Bolus... loeschiana Tischer marlothii L. Bolus pillansii L. Bolus ruedebuschii Dinter speciosa L. Bolus... Ðàñòåíèå âåñüìà ñèìïàòè÷íî: îáðàçóåò êîìïàêòíûå êóñòèêè èç ñåðî-çåëåíîâàòî-ãîëóáîâàòûõ... Ðàñòåíèå âåñüìà ñèìïàòè÷íî: îáðàçóåò êîìïàêòíûå êóñòèêè èç ñåðî-çåëåíîâàòî-ãîëóáîâàòûõ... Advertising Cactuspedia home E-mail Photo gallery Dictionary Search This old page has been... Advertising Cactuspedia home | E-mail | Photo gallery | Dictionary | Search This old page has been... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:... Family : Mesebrianthemaceae ( Aizoaceae ) Scientific name : Schwantesia loeschiana A. Tischer In:...  êóëüòóðå Schwantesia íåïðèõîòëèâà òåì áîëåå óäèâèòåëüíî ÷òî âñòðåòèòü ýòî ðàñòåíèå â êîëëåêöèè –...  êóëüòóðå Schwantesia íåïðèõîòëèâà, òåì áîëåå óäèâèòåëüíî, ÷òî âñòðåòèòü ýòî ðàñòåíèå â êîëëåêöèè –... borcherdsii 10s/ 10 1380. loeschiana “herrei“ 10s/ 10; 50s/ 40 ; 100s/ 80 339. loeschiana... borcherdsii 10s/ 10 1380. loeschiana “herrei“ 10s/ 10; 50s/ 40 ; 100s/ 80 339. loeschiana... Âûðàùèâàíèå èç ñåìÿí òîæå íå âûçûâàåò îñîáûõ õëîïîò ïåðâûé ãîä ñåÿíöû íàïîìèíàþò âñõîäû ëèòîïñîâ... Âûðàùèâàíèå èç ñåìÿí òîæå íå âûçûâàåò îñîáûõ õëîïîò, ïåðâûé ãîä ñåÿíöû íàïîìèíàþò âñõîäû ëèòîïñîâ,... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... New signs of turgidity and green colour at their extremities in autumn after the summer resting... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Schwantesia loeschiana Rosh Pina Cultivation: The Schwantesia is easy to grow. These plants grow in... Pachypodium brevicaule Pachypodium brevicaule letos začalo vystrkovat jeden květ za druhým. Na květ... Pachypodium brevicaule Pachypodium brevicaule letos začalo vystrkovat jeden květ za druhým. Na květ... Öâåòû êðóïíûå (ó âèäà S. specioza äî 55 ìì â äèàìåòðå) ÿðêî-æåëòûå íåîäíîêðàòíî ðàñïóñêàþòñÿ... Öâåòû êðóïíûå (ó âèäà S. specioza äî 55 ìì â äèàìåòðå), ÿðêî-æåëòûå, íåîäíîêðàòíî ðàñïóñêàþòñÿ... Schwantesia 調べてみたら フォーカリア属だと分かった シュワンテシア属と判明、名前までは分からず・・・。 色々な種類があるもんですね〜。... Schwantesia 調べてみたら フォーカリア属だと分かった シュワンテシア属と判明、名前までは分からず・・・。 色々な種類があるもんですね〜。... Foto č. 3: Dinteranthus wilmotianus ssp. impunctatus PV 494 Zatímco Schwantesia borchersii kvetla... Foto č. 3: Dinteranthus wilmotianus ssp. impunctatus PV 494 Zatímco Schwantesia borchersii kvetla... Schwantesia 2007年8月14日 開花 メセンらしい黄色くて可愛らしいお花です。 だいたい、夕方3時か4時頃咲き始め、夜遅くに花びらが閉じます。 多肉によって咲き方が様々で面白いですね。... Schwantesia 2007年8月14日 開花 メセンらしい黄色くて可愛らしいお花です。 だいたい、夕方3時か4時頃咲き始め、夜遅くに花びらが閉じます。 多肉によって咲き方が様々で面白いですね。...
Suivante »
Recherche Avancée