Lien forum : Appareil Pitts special Immatriculation F-GGPS Propriétaire Perfect Liberty Aérodrome En... Lien forum : Appareil Pitts special Immatriculation F-GGPS Propriétaire Perfect Liberty Aérodrome En... Á¤¸» ¸ÚÁø ÀÛÇ° Àß º¸¾Ò½À´Ï´Ù. ºÎ¼­Áú±î ¾Æ±î¿ö¼­ ¸ø ³¯¸± °Í °°½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ ±èÇѼ®´Ô²²¼­ ²À ºñÇàÀ»... Á¤¸» ¸ÚÁø ÀÛÇ° Àß º¸¾Ò½À´Ï´Ù. ºÎ¼­Áú±î ¾Æ±î¿ö¼­ ¸ø ³¯¸± °Í °°½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ ±èÇѼ®´Ô²²¼­ ²À ºñÇàÀ»... ±âÀÚÀçµéÀÌ º¸À̳׿ä. ÄÚį ÃʼÒÇü¼ö½Å±â¿Í ÄÚį Ãʹ̴ϼ­º¸ °°¾Æ º¸ÀÔ´Ï´Ù. ESC ´Â GWS ICS-100 ¸ðÅÍ´Â... ±âÀÚÀçµéÀÌ º¸À̳׿ä. ÄÚį ÃʼÒÇü¼ö½Å±â¿Í ÄÚį Ãʹ̴ϼ­º¸ °°¾Æ º¸ÀÔ´Ï´Ù. ESC ´Â GWS ICS-100, ¸ðÅÍ´Â... Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àú¿ï±îÁöµµ ¿¹»µº¸À̴±º¿ä. ÀüºñÁß·®ÀÌ 110g À̶ó°í ÇϽʴϴÙ. Àü¿ø ³ÖÀ¸¸é ¹Ù´ÃµéÀÌ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ ¿òÁ÷ÀÏ °Í °°½À´Ï´Ù. ³î¶ø½À´Ï´Ù. Àü¿ø ³ÖÀ¸¸é ¹Ù´ÃµéÀÌ ±Ý¹æÀÌ¶óµµ ¿òÁ÷ÀÏ °Í °°½À´Ï´Ù. ³î¶ø½À´Ï´Ù. ÀÌ ºÎºÐ¿¡¼­´Â 'Çä!' Çϴ ªÀº °¨Åº»ç±îÁö...... °è±âÆÇÀÌ º¸À̽ʴϱî? ÀÌ ºÎºÐ¿¡¼­´Â 'Çä!' Çϴ ªÀº °¨Åº»ç±îÁö...... °è±âÆÇÀÌ º¸À̽ʴϱî? ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ¿¬Áö Âï°í ºÐ ¹Ù¸£°í..... ¾Ñ, ³¯°³ÀÇ Àå¼±±îÁö....À½...ÁÁ¾Æ¿ä! ÈÙÆÒÃ÷´Â ¾ðÁ¦ºÁµµ ŽÀÌ ³³´Ï´Ù. ÈÙÆÒÃ÷´Â ¾ðÁ¦ºÁµµ ŽÀÌ ³³´Ï´Ù. Â¥ÀÜ~ ÀÌÁ¦ ¿¹»Ú°Ô »öÄ¥ÇÏ´Â Àϸ¸ ³²À¸¼Ì³×¿ä. ÇÁ·ÎÆç·¯´Â ÀÌ¹Ì µµÀå ³¡~ Â¥ÀÜ~ ÀÌÁ¦ ¿¹»Ú°Ô »öÄ¥ÇÏ´Â Àϸ¸ ³²À¸¼Ì³×¿ä. ÇÁ·ÎÆç·¯´Â ÀÌ¹Ì µµÀå ³¡~ ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ¿Ï¼ºµÇ¾î °©´Ï´Ù. ±âÀÚÀçµéÀÌ º¸À̳׿ä. ÄÚį ÃʼÒÇü¼ö½Å±â¿Í ÄÚį Ãʹ̴ϼ­º¸ °°¾Æ º¸ÀÔ´Ï´Ù. ESC ´Â GWS ICS-100 ¸ðÅÍ´Â... ±âÀÚÀçµéÀÌ º¸À̳׿ä. ÄÚį ÃʼÒÇü¼ö½Å±â¿Í ÄÚį Ãʹ̴ϼ­º¸ °°¾Æ º¸ÀÔ´Ï´Ù. ESC ´Â GWS ICS-100, ¸ðÅÍ´Â... We were visited by a two seat Pitts special which dropped in for the Curry Night on Saturday before... We were visited by a two seat Pitts special, which dropped in for the Curry Night on Saturday before... ¹è¸¦ µå·¯³½ ¹Ì½º Pitts ¾ç ¹è¸¦ µå·¯³½ ¹Ì½º Pitts ¾ç Koneen moottoritehot eivät riittäneet pienemmällä moottorilla. HB:n moottorin käyntiongelmat... Koneen moottoritehot eivät riittäneet pienemmällä moottorilla. HB:n moottorin käyntiongelmat... ¹è¸¦ µå·¯³½ ¹Ì½º Pitts ¾ç ¹è¸¦ µå·¯³½ ¹Ì½º Pitts ¾ç ©2005 Roger Eklund. Alla rättigheter reserverade. ©2005 Roger Eklund. Alla rättigheter reserverade. A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : ...со стоимостью набора EAGLE II KITPLANE и временем самостоятельной сборки можно здесь: ПРАЙС-ЛИСТ . ...со стоимостью набора EAGLE II KITPLANE и временем самостоятельной сборки можно здесь: ПРАЙС-ЛИСТ . 2003.11.12 µåµð¾î Pitts °¡ ¿¹»Ú°Ô ²É´ÜÀåÇÏ°í ½ÃÇèºñÇà Áغñ¸¦ ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù. ±âº» ¹ÙÅÁÀº Á¤¿­ÀÇ '»¡°­'... 2003.11.12 µåµð¾î Pitts °¡ ¿¹»Ú°Ô ²É´ÜÀåÇÏ°í ½ÃÇèºñÇà Áغñ¸¦ ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù. ±âº» ¹ÙÅÁÀº Á¤¿­ÀÇ '»¡°­'... Spitfire env. 65 cm VENDU Spitfire env. 65 cm VENDU The 1973 Pitts special from the Air Zoo is on long-term loan at the Oakland County International... The 1973 Pitts special from the Air Zoo is on long-term loan at the Oakland County International...
Suivante »
Recherche Avancée