Ida Cox Music Series Ida Cox Music Series # # 01 Pleading Blues 3:00 €0.49 02 Lost Man Blues 2:46 €0.49 03 Hard Oh Lawd 2:33 €0.49 04 Mercy Blues... 01 Pleading Blues 3:00 €0.49 02 Lost Man Blues 2:46 €0.49 03 Hard Oh Lawd 2:33 €0.49 04 Mercy Blues... Åå ñóäüáà âåñüìà ñõîæà ñ æèçíåííûì ïóòåì Áýññè Ñìèò – òîæå â 14 ëåò ñáåæàëà èç äîìà ñ ïóòåøåñòâóþùèì... Åå ñóäüáà âåñüìà ñõîæà ñ æèçíåííûì ïóòåì Áýññè Ñìèò – òîæå â 14 ëåò ñáåæàëà èç äîìà ñ ïóòåøåñòâóþùèì... Blues for Rampart Street lyrics St. Louis Blues lyrics Fogyism lyrics Hard Times Blues lyrics Death... Blues for Rampart Street lyrics St. Louis Blues lyrics Fogyism lyrics Hard Times Blues lyrics Death... # # # # Title Recording Date Recording Location Company Black Crepe Blues (Jesse Crump) 4-1925 Chicago... Title Recording Date Recording Location Company Black Crepe Blues (Jesse Crump) 4-1925 Chicago,... # # Ida Cox ...blues singer Mike Slack's New Orleans Jazz Band is an exciting smaller group spun off... Ida Cox ...blues singer Mike Slack's New Orleans Jazz Band is an exciting smaller group spun off... Trixie Smith 2 Trixie Smith 2 2009 Past Classics Ida Cox Ida Cox 09-02-2009 Total längd: 22 min 01 Mean Papa Turn Your Key... 2009 | Past Classics Ida Cox Ida Cox | 09-02-2009 Total längd: 22 min 01 Mean Papa, Turn Your Key... Other Projects: Some CDs I am selling off this site: African acoustic guitar music from Kenya and... Other Projects: Some CDs I am selling off this site: African acoustic guitar music from Kenya and... Sippie Wallace Sippie Wallace COPYRIGHT INFORMATION ~ Image property of the Healdsburg Museum and Historical Society. All rights... COPYRIGHT INFORMATION ~ Image property of the Healdsburg Museum and Historical Society. All rights... これもAlberta Hunterと同じシリーズです。Ida Cox1890年生まれなので71才ですかこの時。他のメンバーも中々。trumpet Roy Eldridgepiano Sammy... これもAlberta Hunterと同じシリーズです。Ida Cox,1890年生まれなので71才ですかこの時。他のメンバーも中々。trumpet Roy Eldridge,piano Sammy... This was in the middle of this district and known as “Big Muscle Shoals” being some 14 miles long... This was in the middle of this district and known as “Big Muscle Shoals” being some 14 miles long... Onsdag 19 oktober kl 20 Blues i Hängmattan: Allé Från Ella till Sting - från Dinah till... Onsdag 19 oktober, kl 20, Blues i Hängmattan: Allé Från Ella till Sting - från Dinah till... There was an alternative for steamboats of the right size; the Muscle Shoals canal in Alabama. The... There was an alternative, for steamboats of the right size; the Muscle Shoals canal in Alabama. The... Carl Cox – WMC Ultra Music Festival – 26-03-2011 13-03-2012 Carl Cox – WMC, Ultra Music Festival – 26-03-2011 13-03-2012 Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na O2 Dance Music Awards Final party v pátek 6. 4. 2007 v... Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na O2 Dance Music Awards Final party v pátek 6. 4. 2007 v... al3517.jpg Ida Cox Sings the Blues London AL 3517 al3527.jpg South Side Blues Piano - Jimmy Blythe... al3517.jpg Ida Cox Sings the Blues London AL 3517 al3527.jpg South Side Blues Piano - Jimmy Blythe... 1. How Long -- How Long Blues 2. Baby Don't You Love Me No More 3. Naptown Blues 4. Gettin' All Wet... 1. How Long -- How Long Blues 2. Baby Don't You Love Me No More 3. Naptown Blues 4. Gettin' All Wet... David Arquette se compromete una semana después que su exmujer Courteney Cox Dos meses después de... David Arquette se compromete una semana después que su exmujer, Courteney Cox Dos meses después de... В погоне за модой фирмы грамзаписи приглашали в студию практически всех негритянок которые хоть... В погоне за модой фирмы грамзаписи приглашали в студию практически всех негритянок, которые хоть... And of course it can be argued that as these trains ran under a ‘joint flag’ of six railroads any... And of course, it can be argued that as these trains ran under a ‘joint flag’ of six railroads, any... Cox Mary Jeanne Baker Cox, Mary Jeanne Baker Title Recording Date Recording Location Company Down The Road Bound Blues (Robert Warfield) 3-1924... Title Recording Date Recording Location Company Down The Road Bound Blues (Robert Warfield) 3-1924...
Suivante »
Recherche Avancée