Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Francia perje Arrhenatherum elatius Onion-couch Francia perje, Arrhenatherum elatius, Onion-couch Photo © Carl Farmer 8 Aug 2002 Portree Skye Very common in grassland roadsides rough ground and... Photo © Carl Farmer 8 Aug 2002 Portree, Skye Very common in grassland, roadsides, rough ground and... Epillets Epillets Home Ornamental Grasses Willows Perennials Landscape Uses Enviro-Turf Lawn ... Home | Ornamental Grasses | Willows | Perennials | Landscape Uses | Enviro-Turf Lawn | ... Flower-spikes just beginning to open. The third one along (at the rear) is still completely closed. Flower-spikes just beginning to open. The third one along (at the rear) is still completely closed. Height: 5-25cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial Tufts Lacks Persistent Seed Bank Hermaphrodite... Height: 5-25cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial, Tufts, Lacks Persistent Seed Bank Hermaphrodite,... Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Back to species list Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Back to species list Arrhenatherum elatius Ismertető Arrhenatherum elatius Ismertető View from the reservoir compound southwards View from the reservoir compound southwards Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Fromental bulbeuse - Arrhenatherum eliatus Fromental bulbeuse - Arrhenatherum eliatus áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' îöìéç áîéåçã áîéëìéí - ôáøåàø áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' îöìéç áîéåçã áîéëìéí - ôáøåàø Images Images Ligule Ligule Perennial of the Month-- November 2005 Perennial of the Month-- November 2005 Inflorescence 17 rue des Renaudins 17350 Taillebourg T : 05 46 90 20 13 F : 05 46 90 11 09... Inflorescence 17 rue des Renaudins 17350 Taillebourg T : 05 46 90 20 13 F : 05 46 90 11 09... úøãîú ÷éõ - àåâåñè úøãîú ÷éõ - àåâåñè 849x544 (~59Kb) Finland Helsinki Suomenlinna Susisaari 6.7.2005 Photo © Harri Arkkio... 849x544 (~59Kb) Finland, Helsinki, Suomenlinna, Susisaari, 6.7.2005, Photo © Harri Arkkio... False oat grass False oat grass The shaded areas on the map indicates where the genus has been observed in the United States. Click... The shaded areas on the map indicates where the genus has been observed in the United States. Click... Dactyle aggloméré - Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - Dactylis glomerata áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áñìñéìä - àôøéì áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' Arrhenatherum... áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áñìñéìä - àôøéì áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' Arrhenatherum... áñéñí äðñúø ùì äòìéí ðøàä ëîòéï îâãì ùì ëãåøéåú çåîåú-éøå÷åú - ðåáîá ø áñéñí äðñúø ùì äòìéí, ðøàä ëîòéï îâãì ùì ëãåøéåú çåîåú-éøå÷åú - ðåáîá ø Arrhenatherum palaestinum Boiss. Arrhenatherum palaestinum Boiss. áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áàãîä - îøñ áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áàãîä - îøñ
Suivante »
Recherche Avancée