Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ, 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Îïðåäåëåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò è ïðîåêò àâèàöèîííî-ìîðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî êîìïëåêñà... Îïðåäåëåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò è ïðîåêò àâèàöèîííî-ìîðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî êîìïëåêñà... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ, 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Ñàìîëåò êàê è ÂÌ-Ò Â.Ì.Ìÿñèùåâà áûë ñîçäàí â ÎÊÁ èì.Àíòîíîâà â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ... Ñàìîëåò, êàê è ÂÌ-Ò Â.Ì.Ìÿñèùåâà , áûë ñîçäàí â ÎÊÁ èì.Àíòîíîâà â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ, 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ, 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Girjet Cargo PH-MCE touch and go (former Martinair) test flight Girjet Cargo PH-MCE touch and go (former Martinair) test flight Åãî åìêîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ íà 25-30% êàæäûé ãîä à ñ ïîÿâëåíèåì «Ìðèè» ðîñò ìîæåò ïðèíÿòü ïîèñòèíå... Åãî åìêîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ íà 25-30% êàæäûé ãîä, à ñ ïîÿâëåíèåì «Ìðèè» ðîñò ìîæåò ïðèíÿòü ïîèñòèíå... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: «Ñàìîëåòû ñïåöíàçíà÷åíèÿ» / Â.Í.Øóíêîâ, 1998 / Àí-225 Ìðèÿ / Ðóññêàÿ ñèëà /... Antonov 225 Antonov 225 Un carguero ruso Antonov AN 225 considerado el avión más grande del mundo aterrizó hoy en el... Un carguero ruso Antonov AN 225, considerado el avión más grande del mundo, aterrizó hoy en el... Aerovis Airlines - Antonov 12 Aerovis Airlines - Antonov 12 All text and pictures: © copyright © The Widebody Aircraft Parade © All rights reserved. Antonov... All text and pictures: © copyright © The Widebody Aircraft Parade © All rights reserved. Antonov... 13 ìàÿ 1989 ã. Àí-225 ïåðåâåç ÂÊÑ «Áóðàí» èç ã. Æóêîâñêèé â Áàéêîíóð. Ìåñÿö ñïóñòÿ ýòà êîìáèíàöèÿ... 13 ìàÿ 1989 ã. Àí-225 ïåðåâåç ÂÊÑ «Áóðàí» èç ã. Æóêîâñêèé â Áàéêîíóð. Ìåñÿö ñïóñòÿ ýòà êîìáèíàöèÿ... A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : Share with friends Share with friends A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : VIDEO: POLET AN-225 V BOLIVIJI Transportni šestmotorni Antonov An -225 mriya ( sanje ) leti že tri... VIDEO: POLET AN-225 V BOLIVIJI Transportni šestmotorni Antonov An -225 mriya ( sanje ) leti že tri... Vue d'un Antonov 225 immatriculation CCCP-82060. Abbotsford Air Show Abbotsford... Vue d'un Antonov 225, immatriculation CCCP-82060. Abbotsford Air Show, Abbotsford,... Share with friends Share with friends A propos de l'appareil : A propos de l'appareil : Share with friends Share with friends آنتونف 225 هواپیمایی است حاصل جنگ سرد، کار طراحی و ساخت این هواپیما در اویل دهه 80 آغاز شد و اولین... آنتونف 225 هواپیمایی است حاصل جنگ سرد، کار طراحی و ساخت این هواپیما در اویل دهه 80 آغاز شد و اولین... fd0172 Das derzeit größte Flugzeug der Welt: Die Antonov 225 auf den Köln Bonn Airport. Hier die... fd0172 Das derzeit größte Flugzeug der Welt: Die Antonov 225 auf den Köln Bonn Airport. Hier die... An-225 Sovyet uzay aracı “Buran”ı taşımak üzere tasarlanmış An-124’ün altı motorlu tipidir.... An-225, Sovyet uzay aracı “Buran”ı taşımak üzere tasarlanmış, An-124’ün altı motorlu tipidir.... In the late 1980s aerobatic pilot Tom Jones attempted to create an air show that was the American... In the late 1980s, aerobatic pilot Tom Jones attempted to create an air show that was the American... A propos de l'appareil : A propos de l'appareil :
Suivante »
Recherche Avancée