description: description: Akhtala monastery Selected for Google Maps and Google Earth Show more Show less Save Cancel Want to... Akhtala monastery Selected for Google Maps and Google Earth Show more Show less Save Cancel Want to... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5419 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5419 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5417 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5417 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5416 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5416 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... Գարիկ Ջաղինյան Գարիկ Ջաղինյան http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5415 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5415 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5414 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5414 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5413 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5413 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... Coordinates: 40°11′N 44°31′E  /  40.183°N 44.517°E  / 40.183; 44.517 Coordinates: 40°11′N 44°31′E  /  40.183°N 44.517°E  / 40.183; 44.517 Վահագն Դարչինյան Վահագն Դարչինյան http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5412 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5412 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5411 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5411 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5410 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5410 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5409 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5409 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5408 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5408 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5407 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5407 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5406 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5406 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... Akhtala Akhtala (in armeno Ախթալա ) è una città dell' Armenia di 2 412 abitanti ( 2008 ) [1] della... Akhtala Akhtala (in armeno Ախթալա ) è una città dell' Armenia di 2 412 abitanti ( 2008 ) [1] della... The first to be constructed by Zakaryan princes was St. Gregory the Illuminator chapel. Read more...... The first to be constructed by Zakaryan princes was St. Gregory the Illuminator chapel. Read more...... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5418 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... http://www.panarmenian.net/eng/photoset/680/5418 Barbecue festival in Akhtala © PanARMENIAN Photo /... ...RU You must enable cookie in your browser. You must enable JavaScript in your browser. photos ...RU You must enable cookie in your browser. You must enable JavaScript in your browser. photos ...Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÙÇ å³Ñ ³ÝóÛ³É áõÕ¨áñí»É ¨ ÑÇ³Ý³É ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ ¨ á×»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ: ...Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÙÇ å³Ñ ³ÝóÛ³É áõÕ¨áñí»É ¨ ÑÇ³Ý³É ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ ¨ á×»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ: ...Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÙÇ å³Ñ ³ÝóÛ³É áõÕ¨áñí»É ¨ ÑÇ³Ý³É ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ ¨ á×»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ: ...Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÙÇ å³Ñ ³ÝóÛ³É áõÕ¨áñí»É ¨ ÑÇ³Ý³É ÑÇÝ ³ß˳ñÑÇ ¨ á×»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ: Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing... Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing... AX'TALA / XIII sec. Il convento noto anche con i nomi storici Agarak o Płenjahank' (miniera di... AX'TALA / XIII sec. Il convento, noto anche con i nomi storici Agarak o Płenjahank' (miniera di... Ասուլիսից հետո «Հետքը» զրուցեց Ախթալայի հրապարակում հավաքված ընկերության բանվորների հետ: Նրանցից... Ասուլիսից հետո «Հետքը» զրուցեց Ախթալայի հրապարակում հավաքված ընկերության բանվորների հետ: Նրանցից... Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing... Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing... 17:14 19 փետրվարի 2015 Այսօր առավոտյան Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի վարչական տարածքում... 17:14, 19 փետրվարի, 2015 Այսօր առավոտյան Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի վարչական տարածքում... Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing... Tweet LATEST NEWS • All Today news 15:19 • 22/02 Phone 8 to have 'revolutionary' depth sensing...
Suivante »
Recherche Avancée